پست پروداكشن يا پرداخت پس از رندر به بهبود حالت كلی رندر توسط نرم افزارهای گرافيكی مانند فتوشاپ صورت می گيرد.
به اين صورت كه پس از گرفتن رندر توسط نرم افزارهای مختلف حجم سازی از جمله 3DMax، Rhino، Revit، Sketch Up حجم ساده و خام رندر گرفته شده وارد نرم افزار فتوشاپ می شود و مرحله پرداخت و در اصطلاح پختگی شروع می شود.